Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Metafysica - Utstilling på Haugar Vestfold kunstmuseum

 

Metafysica er en temautstilling som undersøker hvordan samtidskunsten reflekterer metafysiske spørsmål og forestillinger. Utstillingen har som intensjon å problematisere hvordan ulike religiøse og metafysiske perspektiv danner utgangspunkt for temaer som aktualiserer et eksistensielt, humanistiske og politisk innhold. Hvordan transformeres de ulike verdensreligionenes ikonografi og sporene av kunsthistoriens lange tidslinje i samtidskunstens billedspråk? Utstillingen viser norske og internasjonale kunstnere som arbeider innenfor et bredt spekter av medier som varierer fra maleri, fotografi, installasjon, skulptur og video. Metafysica fortsetter med en presentasjon av et utvalg av kunstnerne i fire av regionens kirker som er: Domkirken i Tønsberg, Nøtterøy kirke, Borre kirke og Botne kirke. Intensjonen med å opprette en dialog mellom samtidskunsten og kirkenes arkitektur og historie er å utforske hvordan metafysiske spørsmål kommer til uttrykk i samtidens kulturforståelse som aksentueres innenfor kirkenes arkitektoniske historie. Metafysica er Haugar Kunstmuseums bidrag i en omfattende regional belysning av Vestfolds historie fra middelalderen som kommer til uttrykk i Slottsfjellmuseets utstilling Lux og Kulturarv i Vestfold Fylkeskommunes åpning av pilegrimsleden. I samarbeid med disse aktørene samt Litteraturuka i Vestfold, kirkens menigheter, frivillige og Tunsberg Bispedømme, blir det arrangert kunstnersamtaler, foredrag, performance, teateroppsetninger og konserter som problematiserer og belyser troen og åndelighetens rom i dagens samfunn.

Utstillingens deltagere er: Natee Utarit, Rafaell Megall, Morten Viskum, Tollef Thorsnes, Marie Buskov, Nicola Verlato, Kjell Torriset, Anna Samurit, Ruprecht von Kaufmann, Sverre Bjertnes, Hanne Riverud, Ulf Nielsen, Javier Barrios, Andres Serrano, Juan Andres Milanes, Anawana Haloba, Gelawesh Waldakani, Diana al Hadid, Geir Egil Bergjord og Kristian Øverland Dahl.

Tollef Thorsnes – født 1965 i Oslo, bor og arbeider på Nøtterøy. Han har over flere år arbeidet med egne utstillinger og utsmykninger i en rekke kirker i Norge. Thorsnes er dosent i kunst og håndverk ved Universitetet i Sørøst - Norge hvor han arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid. Han har utgitt en rekke faglige publikasjoner deriblant Multimodalitet i skapende arbeid, 2018 med førsteamanuensis Aslaug Veum

Thorsnes arbeider preges av modernismens forenklede geometriske vokabular og han arbeider nesten utelukkende med ulike typer trematerialer. Gjennom treet vektlegges en sanselig opplevelse av materialitet, hvor formidlingen av tid via dets årringer, sprekker, rotskudd og skader utgjør et potensiale kunstneren anvender og som får en overføringsverdi relatert til samfunnsrelaterte problemstillinger. Et eksempel på det er hvordan han tar i bruk ask som viser seg å være et utrydningstruet treslag og hvordan han dermed stiller spørsmål ved klimakrisens konsekvenser. Treet teller år og skaper spor, men det har også en spesifikk posisjon innenfor den nordiske religiøse kulturarven med tanke på Stavkirkene og de mange middelalderskulpturene og altertavlene som ble skåret i tre. Denne historiske kulturarven som inneholder stavkirker, altertavler, middelalderskulpturer og tekstavler utgjør en sentral inspirasjonskilde for kunstneren. Thorsnes kobler ofte materialitet, tekst og handlingsobjekter inn i et samspill med sosiale situasjoner hvor temaene kretser rundt verdighet, massemigrasjon og miljø. Han arbeider i et bredt felt, som spenner fra en håndverksfaglig praksis med utgangspunkt i båtbygging til design av møbler og en kunstnerisk praksis med utforming av installasjoner i gallerier og handlingsbaserte objekter i kirker. Trematerialet tilbyr opplevelser og erfaringer for både hørsel, syn, lukt og berøring. Det organiske materialet viser tørkebevegelser og det rettes oppmerksomhet mot uttrykksmuligheten i materialet og hvert stykke tre er unikt, noe som vektlegges i ydmykheten som utvises relatert til materialet. Det som særpreger hans virke er at sosiale prosesser vektlegges som en integrert del av kommunikasjonen og at han arbeider stedspesifikt og gjerne i samhandling med andre miljøer utenfor det tradisjonelle gallerirommet.

I Botne kirke viser Thorsnes handlingsobjekter i form av små kuber som publikum kan ta med seg inn i kirken og som innbyr til å utforske motivkretsen i kirkens freske som nylig er restaurert. Han viser objekter som spiller på salmetavler som form, hvor også treets symbol innenfor mytologi og religion bearbeides. Da han arbeidet i kirken ble det felt en stor eik på kirkebakken og den dannet utgangspunktet for serien skulpturer med tittelen Revelations (2019) som vises i borggården på Haugar. Dialogen med Botne kirke synliggjøres ved denne transporteringen hvor store flak av stammen skaper en assosiasjon til stentavler og boken som form. Støttene under formene er utformet av kirkebenker og regn og ulike temperaturer skal forme og endre uttrykket gjennom utstillingsperioden. Det finnes også en mulighet for fysisk å kunne gå gjennom de monumentale bøkene. Spørsmålet disse arbeidene reiser handler om det å kunne lese og lytte til naturens materialitet og prosesser.

No Core No Fragment (2019) består av ti kuber i ask hvor det er skåret inn et negativt geometrisk rom som skaper en kontrast til de organiske mønstrene i trematerialet. Den formale utformingen spiller på modernismens verkforståelse og kan dermed også vise til geometriens metafysiske grensesnitt. Det utrydningstruede treslaget og selve tittelen henviser til Christopher Mc Cruddens forståelse av at kirkens posisjon i vår samtid bør basere seg på en felles kjerne i forståelsen av verdighet. Det innebærer at staten bør forholde seg til at alle individer har et iboende, ureduserbart menneskeverd. Objektene har fått et stempel i form av ord som nettopp refererer til denne tematikken.

Katalogtekst skrevet av kurator Tone Lyngstad Nyaas til utstillingen Metafysica på Haugar Vestfold kunstmuseum 2019

 

 

 

 


© 2020 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media